ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Εισαγωγή

Πάει και η δεύτερη εβδομάδα της κυρα-Σαρακοστής! Κόψατε το δεύτερο ποδαράκι; Πόσα θέλουμε ακόμα μέχρι το Πάσχα; Πέντε εβδομάδες ακόμα, λοιπόν! Κοντεύουμε! Την προηγούμενη Κυριακή πανηγυρίσαμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας εορτάζοντας την Αναστήλωση των ιερών εικόνων.

Και αυτή την Κυριακή όμως, η Ορθοδοξία γιορτάζει και πάλι τιμώντας έναν σπουδαίο Πατέρα της Εκκλησίας που έζησε σε χρόνια δύσκολα και στήριξε την Πίστη σε μια περίοδο που κινδύνευε από μια ύπουλη κι επικίνδυνη αίρεση

Λίγα λόγια για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296 από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι ασκούσαν τη νοερά προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, ελέησόν με». Έλαβε σπουδαία μόρφωση κοντά στον ονομαστό δάσκαλο και θεολόγο Θεόδωρο Μετοχίτη.

Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β΄ εκτίμησε τις ικανότητές του και τον προόριζε για υψηλά κρατικά αξιώματα.

Όμως ο Γρηγόριος αδιαφόρησε για τα σχέδια του αυτοκράτορα και κατέφυγε στο Άγιο Όρος, όπου πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του. Ακόμη κι όταν έγινε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (από το 1347 έως και την κοίμησή του το 1359) συνέχισε να ζει ως ασκητής.

Κύριο θέμα

Προσφάτως, συγκεκριμένα το έτος 2021, συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τα γεγονότα και οι αγωνιστές λίγο ή αρκετά μας είναι γνωστά. Δεν είναι όμως ευρέως γνωστή η συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα των υποδουλωμένων Ελλήνων, η συμβολή της στην απελευθέρωση του Έθνους.

Η απελευθέρωση των Ελλήνων και η αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού είναι ένα γεγονός υψίστης σημασίας για την πορεία της νεότερης Ελλάδας  καθώς, μετά από μακροχρόνιους αγώνες δέκα ετών, οι Έλληνες κατόρθωσαν να αποκτήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος με διεθνή αναγνώριση. Όλοι οι κοινωνικοί φορείς του έθνους των Ελλήνων, όπως η Εκκλησία, συντέλεσαν τα μέγιστα και υποστήριξαν με κάθε μέσο την προσπάθεια αυτή.

Η συμβολή της εκκλησίας, και ειδικότερα των κληρικών, στον αγώνα των Ελλήνων κατά του οθωμανικού ζυγού, ήταν πολύ σημαντική, καθώς υπήρξε εμπλοκή του ανώτερου και κατώτερου κλήρου. Σχετικά με αυτό, είναι γνωστό ότι πολλοί ιερείς-αρχιερείς αγωνίστηκαν,  θυσιάστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην απελευθέρωση της πατρίδας τους, όπως είναι:

 • ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Διονύσιος,
 • ο Επίσκοπος Σαλώνων (Άμφισσας) Ησαΐας,
 • ο Γερμανός, Επίσκοπος Παλαιών Πατρών,
 • ο Ναυπλίας και Άργους Γρηγόριος Καλαμαράς,
 • ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος,
 • ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης,
 • ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’.

Ταυτόχρονα, ο κατώτερος κλήρος, οι απλοί ιερείς διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των κοινοτήτων των Ελλήνων, καθώς προσπαθούσαν να ασκούν το ιερατικό και φιλανθρωπικό τους έργο και να συμβάλλουν στο δύσκολο αγώνα της καθημερινής ζωής των συμπατριωτών τους.

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επίσης, αποτελούσε έναν εκκλησιαστικό οργανισμό που έλαβε προνόμια από το οθωμανικό κράτος. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης ήταν θρησκευτικός ηγέτης των ρουμ μιλέτ, της κοινότητας δηλαδή όλων των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η συστηματική προσπάθεια των Τούρκων να αφανίσουν το Ελληνικό Γένος, έβρισκε αντιμέτωπη την αντίδραση της Εκκλησίας. Οι μοναχοί διατηρούσαν στα σκοτεινά υπόγεια των Ιερών Μονών τους τα «Κρυφά Σχολεία», στα οποία δίδασκαν την ορθόδοξη πίστη και την Ελληνική Παιδεία. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην Πατρίδα, διαφυλάχθηκαν και μεταφέρθηκαν μέσα στους αιώνες της σκλαβιάς, από την Εκκλησία και τον ιερό κλήρο. Η Εκκλησία βοήθησε με όλα τα μέσα τους ραγιάδες ‘Έλληνες να διαφυλάξουν ως ιερή παρακαταθήκη την πίστη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επί 400 και πλέον χρόνια δουλείας των.

Στη συνέχεια, το έργο των Μοναστηριών στον ελληνικό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, δεν αφορούσε μόνο στην ενίσχυση της πίστης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.  Οι μονές συνέδραμαν καθοριστικά, τόσο στην προετοιμασία, όσο και στην ενίσχυση και διατήρηση του αγώνα. Ειδικότερα, η προσφορά τους ήταν μεγάλη σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς πολλοί καλόγεροι οπλίστηκαν και συμμετείχαν έμπρακτα στις εξεγέρσεις του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ιερές μονές έγιναν ορμητήρια για την απελευθέρωση του Έθνους, εστίες περίθαλψης τραυματιών, προσφύγων και γυναικόπαιδων, αποθήκες πολεμοφοδίων και προμηθειών, κέντρα συγκέντρωσης ερανικών χρημάτων για την κάλυψη των αναγκών του αγώνα, ενώ επιπλέον, εκκλησίες και μονές παρείχαν χρηματικά ποσά, αλλά και χρυσό και αργυρά σκεύη προς εκποίηση. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων Μοναστηριών αποτελούν οι:

 • Μονές Γρηγορίου και Ιβήρων του Αγίου Όρους,
 • η Ιερά μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου,
 • η Ιερά Μονή Ζωοδόχος Πηγή Πόρου,
 • η Ιερά Μονή Μαλεβής,
 • η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου,
 • η Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια,
 • η Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας,
 • η Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγίου,
 • η Ιερά Μονή Φανερωμένης Σαλαμίνας,
 • η Ιερά Μονή Φιλοσόφου κ.λπ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι μονές αναδείχτηκαν σε εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και σε τόπους μαρτυρικής, αδιάκοπης αντίστασης και ένοπλης εξέγερσης κατά του εχθρού, από όπου αναδείχτηκαν φωτεινά παραδείγματα αυτοθυσίας και μεγάλες ηρωικές μορφές του αγώνα. Έπειτα, επίσημες πηγές αναφέρουν πολλών ειδών διώξεις που υπέστησαν οι ιερείς-αρχιερείς, όπως είναι βασανιστήρια, φυλακίσεις, εκτελέσεις, θάνατοι σε τόπους μαχών, αλλά και παντός είδους ταπεινώσεις και εξευτελισμούς.

Η πιο σημαντική, ωστόσο, συμβολή της εκκλησίας και των μοναχών στον αγώνα για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821, ήταν η προσπάθεια απαλλαγής και απελευθέρωσης από κάθε είδους εσωτερική επιβολή και δουλικό πνεύμα, αλλά και η διατήρηση του ορθόδοξου φρονήματος των Ελλήνων.

Καταλήγοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο αγώνας για την ανεξαρτησία των Ελλήνων αποτελεί μία από τις λαμπρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού, κληρικοί και μοναχοί διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέγερση του υπόδουλου Γένους, από κοινού με όλους τους αγωνιστές του 1821, οι οποίοι θυσίασαν τις ζωές και τις περιουσίες τους, προκειμένου εμείς να μπορούμε να απολαύσουμε τα οφέλη της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της ευημερίας.

Πηγή: Διμηνιαίο περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, «ο Άγιος Νικήτας», έτος ΚΗ΄, τ. 265, σελ. 82-83, Μάρτιος – Απρίλιος 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ως κατακλείδα του παρόντος άρθρου μας για την αποφασιστική σημασία της Εκκλησίας στους Εθνικούς Αγώνας του Ελληνισμού, θα πρέπει να αναφερθή με την δέουσα έμφαση, ότι αιώνες τώρα Ορθοδοξία και Ελληνισμός, ακολουθούν κοινή πορεία, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προμαχεί πάντοτε εις όλους τους εθνικούς Αγώνας του Ελληνισμού με εκατόμβες θυμάτων κληρικών παντός βαθμού και ότι η Εκκλησία υπήρξε «βοηθός και σκεπαστής» στους δίσεκτους χρόνους του Έθνους μας. Πράγματι, Ορθοδοξία και Ελληνισμός διάγουν βίον παράλληλον.

Με αφορμή, λοιπόν, τον εορτασμό της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης μας δίνεται μια καλή αφορμή και ευκαιρία, να σταθούμε με σεβασμό, αυτοσυνειδησία και υπερηφάνεια απέναντι σε αυτό το μεγάλο γεγονός, και να δώσουμε την υπόσχεση στον εαυτό μας, ότι σε περίπτωση που παραστεί οποιαδήποτε εθνική ανάγκη, που θα διακυβεύονται η ελευθερία του έθνους μας και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, θα επιδείξουμε το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, σθένος και ηρωικό φρόνημα.

Επίσης, γιά να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Έλληνες, θα πρέπει να διαφυλάξουμε πρωτίστως «ως κόρην οφθαλμού» την Ορθοδοξία μας, καθ’ όσον η ορθόδοξη πίστη μας, είναι η πλέον πολύτιμη εθνική μας κληρονομιά. Δεν θα πρέπει δε να μας διαφεύγει, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, υπήρξε πάντοτε -και είναι βεβαίως και σήμερα- η Τροφός και η Μητέρα του περιουσίου και ενδόξου Ελληνικού μας Γένους και ότι μόνον με Αυτήν ζει ο Ελληνισμός και θα ζει αιωνίως.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Όλα τα παιδιά μαζί με τον κατηχητή, γονατισμέμοι μπροστά από το εικόνισμα του Χρι στού στο ιερό τέμπλο θα εκφωνήσουμε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ, λέγοντας στο τέλος όλοι μαζί το “Δι’ εὐχῶν…” 

[Από πριν πρέπει να έχουμε βγάλει φωτοτυπίες την προσευχή για να την μοιράσουμε στα παιδιά].

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Λεπτομέρειες για τον Ετήσιο Διαγωνισμό “25 Challenges”, διαβάστε στο παρακάτω λινκ:

    • Challenge #19
    • ΤΙΤΛΟΣ: Τα χέρια με ρυθμό
    • Υλικά: Την συγκεκριμένη μουσική
    • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

   1. Καλούνται 6 παιδιά να κάνουν ΣΩΣΤΑ ότι βλέπουν στο παρακάτω βίντεο.

   3. Παρακαλούμε να τραβάτε το βίντεο με όρθιο το κινητό.

   4. Στην διάθεση του κάθε κατηχητικό θα έχει  χρόνο 45 δευτερόλεπτα για να φτιάξει το ΕΝΑ δικό του βίντεο.

   5. Το τελικό βίντεο θα πρέπει να μας το στείλετε στο Ίνσταγκραμ https://www.instagram.com/pat.augoustinos/,  στο ομαδική κάθε κατηχητικού, ΟΧΙ στις προσωπικές Συνομιλίες.

   6. Παρακαλούμε, οι κατηχητές, να ρωτάτε τα παιδιά σας εάν συμφωνούν να παρουσιαστεί το πρόσωπό τους στο διαδίκτυο! Αν όχι τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε, να μην τα παρουσιάσουμε δημόσια.

   Είναι εύκολοοοο !!!!

   Καλή επιτυχίαααα!!!

Δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε


Τι περιλαμβάνει η διατροφή όσων νηστεύουν:

ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ:

 • Δεν τρώμε κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα και τα σχετικά, λάδι και κρασί.
 • Μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές επιτρέπονται το λάδι και το κρασί, εκτός φυσικά από το Μεγάλο Σάββατο.
 • Στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων όσοι νηστεύουν τρώνε ψάρι.

ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΛΑΔΙ:

 • Δεν τρώμε κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα και τα σχετικά.
 • Εκτός φυσικά από το Μεγάλο Σάββατο που είναι χωρίς λάδι,
 • Στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων όσοι νηστεύουν τρώνε ψάρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: