ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Παρακαλούμε πολύ τους ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΚΟΜΑ να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ.


Εισαγωγή

Ο Χριστός μας όταν ήλθε στη γη, ήλθε ταπεινά και αθόρυβα… Γεννήθηκε μέσα στο Σπήλαιο, έζησε ταπεινά και φτωχικά, κήρυξε, δίδαξε, κάλεσε σε μετάνοια τους ανθρώπους κι ανέβηκε και στον Σταυ ρο και υπέστη ατιμωτικό σταυρικό θάνατο. Αυτή είναι η πρώτη παρουσία, ταπεινή και αθόρυβη. Ο μως η Εκκλησία μας πιστεύει ακράδαντα και στη δεύτερη έλευση του Κυρίου, στη Δευτέρα Παρουσία Του. Ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στους μαθητές Του επανειλημμένως γι’ αυτήν.

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της «Παγκόσμιας Κρίσεως» έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενασχόλησης πολλών ανθρώπων, από Χριστιανούς που την περιμένουν με προσδοκία και πίστη, μέχρι αιρετικούς ή περίεργους ανθρώπους, που την βλέπουν ως μια ενδιαφέρουσα έμπνευση για ταινίες, βιβλία κλπ. και προσπαθούν να την περιγράψουν και να την προβλέψουν, χρησιμοποιώντας και το εξαιρετικά δύσκολο βιβλίο της Αποκάλυψης. Σήμερα εμείς θα δούμε ακριβώς τι λέει η Εκκλησία μας γι’ αυτή την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Και τι θα συμβεί λίγο πριν από εκείνη τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας.

Ας πάμε τώρα στο σημερινό θέμα: 

Καθώς κυλά ο χρόνος, κάθε μέρα και κάθε νύκτα, όλοι οι άνθρωποι και πίσω απ’ αυτούς και ολόκληρη η κτίση τρέχουν προς την τελευταία ημέρα, κατά την οποία θα τελειώσει ο κόσμος αυτός. Με την ημέρα αυτή ο χρόνος θα τελειώσει την ύπαρξή του, γι’ αυτό και ονομάζεται στην Αποκάλυψη «εσχάτη ημέρα». Το τέλος όμως του κόσμου, όπως μας το αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, δεν θα έλθει όταν και όπως η επιστήμη περιμένει. Το τέλος του κόσμου είναι ένα υπερφυσικό γεγονός, που υπερβαίνει τους υπολογισμούς μας. Και θα έλθει όταν ο Θεός το θελήσει, με τη δική Του παντοδύναμη προσταγή, σε άγνωστο σε μας χρόνο και με τρόπο υπερφυσικό.

Στο τέλος της ζωής του σύμπαντος λοιπόν θα επικρατήσει ένα απέραντο σκοτάδι, καθώς θα σβήσουν όλα τα άστρα και θα λείψει τελείως το φως. Διότι όλα τα δημιουργήματα κάτω από την κυριαρχία της φθοράς πορεύονται προς το τέλος, κατά το οποίο θα υποστούν τέλεια καταστροφή. Όλα τα ουράνια σώματα θα λιώσουν και οι φυσικές δυνάμεις που τα συγκροτούν θα καταργηθούν. Αυτή η καταστροφή θα επέλθει ως αποτέλεσμα του τελευταίου σεισμού, ο οποίος θα συμβεί στο σύμπαν και θα είναι ο μεγαλύτερος, θα συμπεριλάβει όλο το σύμπαν. Και ο τελευταίος αυτός και μεγαλύτερος σεισμός, που θα προκαλέσει το τέλος του κόσμου, θα σημάνει τη νέα εμφάνιση του Θεού στον κόσμο, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, που θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Δεν θα έχουμε όμως απώλεια και εξαφάνιση του κόσμου, αλλά μεταβολή. Δεν πρόκειται να εξαφανισθεί «η ουσία της κτίσεως», αλλά «το σχήμα του κόσμου αυτού». Θα υπάρξει τότε άλλου είδους σύμπαν. Διαφορετική θα ει ναι η γη, καινούργια. Διαφορετικά και όλα τα ουράνια σώματα. «Ουρανός καινός»!

Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία που μας αποκάλυψε ο Θεός σχετικά με την τελευταία ημέρα του υλικού Σύμπαντος, κατά την οποία θα συντελεσθεί η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(Σημείωση: Η ανάπτυξη διαιρείται σε πολλά μικρά τμήματα – βήματα, έτσι ώστε να γίνει πιο εύληπτη. Κατά την κρίση του ομαδάρχη, μπορεί στην αρχή κάθε βήματος να γίνεται ερώτηση στα παιδιά σχετικά με το τι έχουν ακούσει / διαβάσει σχετικά με αυτό  που θα συζητηθεί. Ο ομαδάρχης καλό είναι να έχει μελετήσει από πριν το Ματθ. κδ΄ [24ο] κεφάλαιο.) 

Α. Η εμφάνιση του Χριστού 

 1. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία σύμφωνα με την Αγία Γραφή;
  • Πότε θα είναι η ημέρα αυτή και ώρα, μας είναι άγνωστα. Την κράτησε μυστική ο Χριστός μας.
  • Μπορεί να είναι σε 100, σε 1.000 χρόνια, μπορεί όμως και συντομότερα να έλθει.
  • Το έχει τονίσει ο  ίδιος ο Κύριος ότι κανείς άνθρωπος δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα του ερχομού Του (Ματθ. κδ΄  36).
  • Γι’ αυτό να μη δίνουμε σημασία σε διάφορες «φήμες» που κυκλοφορούν κατά καιρούς από  αιρετικούς (π.χ. «Μάρτυρες του Ιεχωβά») ή μη, που παρουσιάζουν συγκεκριμένες χρονολογίες ή και  ημερομηνίες της Δευτέρας Παρουσίας.
 1. Πως θα εμφανιστεί ο Χριστός; 
  • Ο Χριστός μας θα ξαναέλθει στη γη. Τη δεύτερη φορά όμως θα έλθει «εν δόξη», μέσα στο θεϊκό μεγαλείο Του.
  • Χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες αγγέλων θα Τον συνοδεύουν. Θα έλθει και θα καθίσει «επί θρόνου δόξης» (Ματθ. κε΄ 31).
  • Και η εμφάνισή Του θα είναι ξαφνική, όταν ο κόσμος δεν Τον  περιμένει· και μάλιστα όλοι εν ριπή οφθαλμού θα καταλάβουν ότι ήλθε ο Χριστός, όπως όλοι καταλαβαίνουν την ίδια στιγμή την αστραπή που σχίζει τον ουρανό (βλ. Ματθ. κδ΄ 27). 
 1. Ποιο θα είναι το έργο του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία Του και ποια θα είναι η διαφορά  με την πρώτη έλευσή Του;
  • Το έργο του Χριστού στη Δευτέρα Του Παρουσία περιγράφεται στο 7ο άρθρο του Συμβόλου της  Πίστεως, του οποίου το περιεχόμενο είναι συγκλονιστικό και πολύ φοβερό: «Και πάλιν ερχόμενον  μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος».
  • Η δεύτερη και δοξασμένη αυτή έλευση του Κυρίου θα διαφέρει από την πρώτη όχι μόνο ως προς  τον τρόπο, αλλά και ως προς τον σκοπό για τον οποίο θα έλθει. Την πρώτη ήλθε να σώσει τον κόσμο,  να τον καλέσει σε μετάνοια.
  • Και για χάρη της σωτηρίας του σταυρώθηκε και υπέστη πολλές  ταπεινώσεις. Τη δεύτερη φορά όμως θα έλθει όχι για να σώσει, αλλά για να κρίνει τον κόσμο. Θα εξετάσει αν δέχθηκε ο κόσμος το κήρυγμα της σωτηρίας. Θα έλθει ως Κριτής να αμείψει και να  βραβεύσει τους εναρέτους, αλλά και να τιμωρήσει τους άθεους και αμετανόητους αμαρτωλούς.  «Κρίναι ζώντας και νεκρούς», λέει το Σύμβολο της Πίστεως.

Β. Η Παγκόσμια Κρίση – Δίκη του Κυρίου 

 1. Πώς θα προετοιμαστεί η Μέλλουσα Κρίση – Δίκη;
  1. Να πως περιγράφει ο ίδιος ο Κύριος τα γεγονότα: «Τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη» (Ματθ. κε´ 31-32).
  2. «Πάντα τα έθνη». Τι σημαίνει αυτό; ῞Ολοι οι λαοί, όλες οι φυλές της γης, άνδρες, γυναίκες, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πλούσιοι, πτωχοί, πιστοί, άπιστοι, καλοί και κακοί. Όλοι «εν ριπή οφθαλμού»,  σε μια στιγμή δηλαδή, θα συγκεντρωθούν μπροστά Του. Ναί· εκεί θα είναι όλοι όσοι έζησαν από τον Αδάμ και όλοι όσοι θα ζούν μέχρι την ώρα εκείνη, όλοι ανεξαιρέτως. Δεν θα ξεφύγει κανείς από το δικαστήριο εκείνο.
  3. Όλοι θα είναι εκεί. Θα βρίσκονται για να δώσουν λόγο των πράξεών τους. ‘Εκεί και ο φονιάς Κάιν, που σκότωσε τον αδελφό του ῎Αβελ, τον δίκαιο, αλλά εκεί και ο αδικοσκοτωμένος από τον αδελφό  του Άβελ. ‘Εκεί ο ‘Ιούδας ο προδότης, εκεί και οι Δώδεκα ‘Απόστολοι, που εσφάγησαν σαν τ’ αρνιά. ‘Εκεί και ο Νέρωνας, ο Διοκλητιανός, ο Στάλιν, ο ‘Εμβέρ Χότζα, οι σύγχρονοι φοβεροί διώκτες της Πιστεως, εκεί τα αθώα θύματά τους, αυτά που αυτοί κατέσφαξαν.
  4. Όλοι θα συγκεντρωθούν εκεί για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του και την πληρωμή του. Εκεί,  μπροστά στο φοβερό Δικαστήριο, θα σταθούμε και μείς για να δώσουμε λόγο των έργων μας και των  πράξεών μας στην παρούσα ζωή.
 1. Τι θα ακολουθήσει αφότου συναχθούν όλα τα έθνη;
  • Και αφού όλα τα έθνη, όλοι οι λαοί συγκεντρωθούν σ’ εκείνο το φοβερό Δικαστήριο, τότε ο Κρι της, ο Χριστός μας, «αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων». Θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο τσοπάνος τα πρόβατα από τα γίδια. Τους εναρέτους, που παρομοιάζονται με πρόβατα για την πραότητα και ηρεμία τους, θα τους βάλει στα δεξιά Του. Με γίδια παρομοιάζονται οι αμαρτωλοί για το ατίθασο και ορμητικό του χαρακτήρα τους.
  • Στην τωρινή μας ζωή είναι ανάμεικτοι οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. ‘Εκεί όμως θα χωρίσουν πλέον.  Και τα μεν πρόβατα, δηλαδή οι πιστοί που θα είναι δίκαιοι και ενάρετοι, θα μπουν τιμητικά στα δεξιά  Του, ενώ τα ερίφια, δηλαδή οι αμαρτωλοί, οι άθεοι και άπιστοι, θα μπουν αριστερά Του.
 1. Πώς θα αμειφθούν οι δίκαιοι στο παγκόσμιο εκείνο δικαστήριο;
  • Και αφού θα γίνει αυτός ο χωρισμός καλών και κακών, τότε θα αρχίσει η Δίκη, η αμερόληπτη  Δίκη, όπου δεν περνούν ούτε δικαιολογίες, ούτε μέσα, ούτε απάτες και δωροδοκίες.
  • Τότε θα στραφεί δηλαδή ο Κριτής προς εκείνους που είναι στα δεξιά Του και με βλέμμα και λόγους γεμάτους αγάπη και στοργή θα μιλήσει προς αυτούς: «Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου,  κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου» (Ματθ. κε´ 34).
  • Τελείωσαν  τα βάσανά σας, Χριστιανοί, θα πεί. Τελείωσαν οι αδικίες εις βάρος σας, οι συκοφαντίες και οι κατα τρεγμοί εναντίον σας. Τελείωσαν οι διωγμοί, οι ειρωνείες και χλευασμοί για την Πίστη σας και τη χριστιανική σας ζωή. Ελάτε τώρα, ελάτε, τρέξτε να απολαύσετε τα αγαθά της βασιλείας μου. Για σας  έχουν ετοιμαστεί, πριν γίνει ο κόσμος.
  • Και θα εξηγήσει και τους λόγους της αμοιβής των πιστών Του: «Πείνασα και μου δώσατε να φάω,  δίψασα και μου δώσατε νεράκι να πιω. Ήμουν ξένος και έρημος και με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός  και με ντύσατε, ήμουν άρρωστος και στη φυλακή και με επισκεφθήκατε» (Ματθ. κε´ 35-36).
  • Και κείνοι οι ευλογημένοι και ταπεινοί θα πούν με απορία: «Πότε, Κύριε, Σε είδαμε να υποφέρεις  και Σου δείξαμε αγάπη και στοργή; ‘Εμείς δεν θυμόμαστε κάτι τέτοιο…»
  • Και τότε θα απαντήσει ο  Βασιλεύς πάλι: «Ναί· δεν είδατε εμένα προσωπικά, τον αόρατο Χριστό, είδατε όμως τον ορατό Χριστό.  Ποιος είναι ο ορατός Χριστός;
  • Είδατε τους αδελφούς μου τους “ελαχίστους”, τους ανθρώπους τους  πονεμένους και στερημένους, και σ’ αυτούς δείξατε την αγάπη σας. Ο,τι λοιπόν κάνατε σε κείνους,  είναι σαν να το κάνατε σε μένα τον ίδιο. Στο πρόσωπό τους ήμουν εγώ ο ίδιος».
 1. Πως θα απορριφθούν οι αμετανόητοι αμαρτωλοί;
  • Και ύστερα θα στρέψει το βλέμμα Του και τον λόγο Του ο φοβερός Κριτής προς αυτούς που  βρίσκονται αριστερά Του. Ω! τι βλέμμα φοβερό θα είναι εκείνο! Τι λόγος που μοιάζει με αστραπές και με βροντές! «Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω  και τοις αγγέλοις αυτού» (Ματθ. κε´ 41). Φοβερός ο λόγος αυτός του Δικαίου Κριτού. «Φύγετε από κοντά μου καταραμένοι». «Που, Κύριε, μας στέλνεις Εσύ ο εύσπλαχνος;». «Στο πυρ το αιώνιο, τη φωτιά και το σκοτάδι, που δεν τελειώνει ποτέ. ‘Εκεί θα πάτε. ‘Ετοιμάσθηκε για τον διάβολο και τους  δαίμονές του. Αλλά και σείς σε τέτοιο τόπο είσθε άξιοι να πορευθείτε».
  • «Γιατί, Κύριε; Τι κάναμε;», θα πούν οι θρασείς. Και θα τους αποστομώσει ο Κύριος. Θα επαναλάβει τα ίδια: «Πείνασα, δίψασα, ήμουν άρρωστος, στην φυλακή, και δείξατε αδιαφορία». «Τι  λες, Κύριε;», θα δικαιολογηθούν. «Εμείς να δείξουμε αδιαφορία; Θα Σε βλέπαμε, Κύριε, να υποφέρεις  και δεν θα Σου δείχναμε την αγάπη μας; Πότε; ‘Εσένα, Κύριε, δεν θα αγαπούσαμε; Θυσία θα τα κάναμε όλα για σένα». Και θα τους πεί: «Αφού φανήκατε άσπλαχνοι στους αδελφούς μου, τους  πονεμένους συνανθρώπους, είναι σαν να το κάνατε σε μένα τον ίδιο». Και θα κλεισθεί τότε το στόμα  τους.
 1. Όμως, μόνο βάσει των έργων της αγάπης θα δικασθούμε;
  • ‘Η αδικία, η ανηθικότητα, η  ψευτιά, η απάτη, η βλασφημία, η συκοφαντία και τόσα άλλα κακά θα μείνουν ατιμώρητα;  Όχι. Για όλα θα δώσουμε λόγο.
  • Όχι μόνο για τα κακά έργα, αλλά και για τα λόγια τα κακά και για τις σκέψεις ακόμα τις αμαρτωλές, που βρίσκονται κρυμμένες μέσα στα βάθη του είναι μας.
  • ‘Η ‘Αγία  Γραφή είναι ξεκάθαρη, το λέει (βλ. Αποκ. κα´ 8). Στους δειλούς και κείνους που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους, στους απίστους, στους ρυπαρούς, τους ακαθάρτους, τους ανήθικους, τους φονιάδες, τους «φαρμακούς» (σε όσους δηλαδή καταφεύγουν στα μάγια), τους ειδωλολάτρες και σε καθέναν που χρησιμοποιεί το ψεύδος, επιφυλάσσεται τιμωρία. Το μέρος τους θα είναι στη λίμνη την  καιομένη με φωτιά και θειάφι.
  • Αν εδώ ο Χριστός μιλά για την αγάπη ως κριτήριο, το κάνει γιατί η αγάπη είναι η πηγή όλων των  άλλων αρετών. Όποιος αγαπάει τον Θεό και τους ανθρώπους, σέβεται και τις εντολές Του όλες. Και επιπλέον τι κάνει; Συμπαρίσταται στον κάθε πονεμένο άνθρωπο, στον κάθε ανήμπορο άνθρωπο, και ασφαλώς ποτέ δεν θα τον βλάψει, αντίθετα θα τον βοηθά.
 1. Ποιο θα είναι το τέλος της Δίκης;
  • Το τέλος της Παγκόσμιας αυτής Δίκης θα είναι η Αρχή της Μέλλουσας Ζωής. Και το φοβερό Δικαστήριο φθάνει στο τέλος του.
  • Και να πως τελειώνει το Ευαγγέλιο της Μελλούσης Κρίσεως: «Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ματθ. κε´ 46). Φοβερός  χωρισμός θα ακολουθήσει.
  • Θα χωρισθούν οι συγγενείς από τους συγγενείς. Οι γονείς από τα παιδιά.  Οι φίλοι από τους φίλους.
  • Οι δίκαιοι θα πάνε στην αιώνια ζωή ευτυχισμένοι, ενώ οι αμαρτωλοί στην  αιώνια κόλαση δυστυχισμένοι.
  • Αιώνιος και ο Παράδεισος, αιώνια και η Κόλαση. Καμία επικοινωνία… Καμιά ελπίδα σωτηρίας για  τους κολασμένους… Και τι κρίμα! Για τα εδώ λίγα χρόνια της αμαρτωλής ζωής, να χάσει ο άνθρωπος  τον ουρανό και να βασανίζεται αιώνια στην κόλαση του πυρός!

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 1. Ας υποθέσουμε ότι αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή ανοίγει ο ουρανός και έρχεται ο Δίκαιος Κριτής  για να κρίνει τον κόσμο.
  • Υποθέστε ότι ανοίγουν τα βιβλία όπου είναι του καθενός το όνομα γραμμένο. 
  • Και είναι εκεί γραμμένα και τα έργα μας και τα λόγια μας. Σε ποιο μέρος θα βρεθούμε εμείς; Στα δεξιά του Χριστού ή στα αριστερά; Ποια απόφαση θα ακούσουμε; Για τον Παράδεισο ή την Κόλαση;  Θα είναι φοβερό να βρεθούμε στην Κόλαση.
  • Τι θα έχουμε ωφεληθεί τότε και αν τον κόσμο όλο τον  κάναμε δικό μας εδώ, αφού όλα θα είναι χαμένα για τη βασιλεία των ουρανών;  
 2. Πόσο παρτάκηδες είμαστε; Πότε θα αλλάξουμε πορεία και θα αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για τον πλησίον;
   • Ο καθένας από εμάς πόσο χρόνο ξοδεύει για να βοηθήσει τον πλησίον του;
    • Μία ώρα την ημέρα; Ή την εβδομάδα; Ή τον μήνα; Ή ΠΟΤΕ; Για να δώσουμε απάντηση στον εαυτό μας!
   • Μήπως είμαστε παρτάκηδες; Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε την δική μας δουλειά και “πέρα βρέχει” για τον άλλο;
    • Πόσες φορές κάναμε μια εξυπηρέτηση στον άλλο; Κάθε μέρα, κάθε βδομάδα; κάθε μήνα; Ή μήπως ΠΟΤΕ;
    • Ή μήπως ενδιαφερόμαστε μόνο για τους δική μας οικογένεια, τους φίλους μας και τους κοντινούς μας ανθρώπους; Και όλοι οι άλλοι ας λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους;
   • Πόσες φορές πήγαμε στο νοσοκομείο να δούμε έναν ασθενή φίλο μας, συγγενή, γνωστό;
    • Μία φορἀ το μήνα; Μία φορἀ το τρίμηνο; Μία φορἀ το εξάμηνο; Μία φορά το χρόνο; ΠΟΤΕ;;;;
   • Τι κάναμε για τους φυλακισμένους του Μαλανδρίνου ή της Άμφισσας; Τους επισκεφθήκαμε; ΟΧΙ;
    • Τους στείλαμε έστω κάποιο βοήθημα; Ένα ξυραφάκι, Μία τηλεκάρτα; Μία οδοντόκρεμα; Μία οδοντόβουρτσα; ΟΧΙ;
   • Έδωσες κάποια μικρή έστω βοήθεια για να βοηθήσεις φτωχούς συμμαθητές σου, ή οικογένεια που έχει κάποια ανάγκη;
    • Αν δεν γνωρίζεις ποιος έχει ανάγκη ρώτησες να μἀθεις; ΟΧΙ;
 3. Πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε με τα οποία εάν μασ κρίνει ο Θεός, νομίζω καταλάβατε ότι έχουμε χαμένο τον Παράδεισο σίγουρα!!!!

Ας αλλάξουμε πορεία λοιπόν και ας γίνουμε φιλάνθρωποι όπως μας θέλει ο Θεός, αλλιώς…


ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Λεπτομέρειες για τον Ετήσιο Διαγωνισμό “25 Challenges”, διαβάστε στο παρακάτω λινκ:

    • Challenge #17
    • ΤΙΤΛΟΣ: Πάρε χαρτί υγείας!
    • Υλικά: Χαρτιά υγείας
    • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

   1. Καλούνται 2 ζευγάρια διαφορετικών παιδιών να κάνουν ότι βλέπουν στο παρακάτω βίντεο.

   3. Παρακαλούμε να τραβάτε το βίντεο με όρθιο το κινητό.

   4. Στην διάθεση του κάθε κατηχητικό θα έχει  χρόνο 45 δευτερόλεπτα στο σύνολο των 2 ζευγαριών για να φτιάξει το ΕΝΑ δικό του βίντεο.

   5. Το τελικό βίντεο θα πρέπει να μας το στείλετε στο Ίνσταγκραμ https://www.instagram.com/pat.augoustinos/,  στο ομαδική κάθε κατηχητικού, ΟΧΙ στις προσωπικές Συνομιλίες.

   6. Παρακαλούμε, οι κατηχητές, να ρωτάτε τα παιδιά σας εάν συμφωνούν να παρουσιαστεί το πρόσωπό τους στο διαδίκτυο! Αν όχι τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε, να μην τα παρουσιάσουμε δημόσια.

   Είναι εύκολοοοο !!!!

   Καλή επιτυχίαααα!!!

Δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε