Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Στο Όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ας γίνει. Δόξα σε Σένα Χριστέ, που είσαι ο Θεός και η ελπίδα μας, δόξα σε Σένα. 

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

Ουράνιε Βασιλιά, Παρηγορητή, το Πνεύμα της αλήθειας, που βρίσκεσαι παντού και όλα τα γεμίζεις με την παρουσία Σου, το θησαυροφυλάκιο των αγαθών και ο δωρητής της ζωής, έλα, και κατοίκησε μέσα μας, και καθάρισέ μας από κάθε αμάρτημα, και σώσε, Αγαθέ, τις ψυχές μας. Ας γίνει. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (τρεις φορές) 

Άγιος είσαι Θεέ, Άγιος είσαι Δυνατέ, Άγιος είσαι Αθάνατε, ελέησέ μας. (τρεις φορές) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Έτσι, ας γίνει. 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Παναγία Τριάδα, ελέησέ μας. Κύριε, ευσπλαχνίσου τις αμαρτίες μας. Δέσποτα, συγχώρεσε τις παρανομίες μας. Άγιε, έλα κοντά μας και θεράπευσε τις ασθένειές μας, χάρη του Ονόματός Σου. 

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ελέησέ (μας)· Κύριε, ελέησέ (μας)· Κύριε, ελέησέ (μας). 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Έτσι, ας γίνει. 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. 

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, ας αγιασθεί το Όνομά Σου· ας έλθει η βασιλεία Σου· ας γίνει το θέλημά Σου, όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη· δώσε μας σήμερα το αναγκαίο για τη ζωή ψωμί μας· και συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας αδίκησαν· και μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά λύτρωσέ μας από τον πονηρό (διάβολο). Έτσι, ας γίνει. 

Θεοτόκε Παρθένε χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετά σου, εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου ὅτι Σωτῆρα έτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε Μαρία που έχεις προικιστεί με ύψιστη χάρη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες, και Ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλιάς σου, διότι γέννησες τον Σωτήρα των ψυχών μας. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Αξίζει αληθινά να μακαρίζουμε εσένα τη Θεοτόκο, που πάντα είσαι ευλογημένη και πάναγνη και Μητέρα του Θεού μας. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

(Εσένα) την τιμιότερη από τα Χερουβείμ και ασύγκριτα ενδοξότερη από τα Σεραφείμ, που χωρίς φθορά της παρθενίας γέννησες τον Λόγο του Θεού, (εσένα) που πραγματικά είσαι η Θεοτόκος, σε εξυμνούμε. 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΠΙΣΤΕΥΩ


Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. 

Πιστεύω σ’ έναν Θεό, Πατέρα παντοδύναμο, δημιουργό του ουρανού και της γης και όλων των ορατών και των αοράτων (κόσμων). 

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι ̓ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. 

(Πιστεύω) και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, ο Οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες· (πιστεύω ότι είναι) φως που προήλθε από το Φως, αληθινός Θεός που προήλθε από τον αληθινό Θεό, ότι γεννήθηκε, δε δημιουργήθηκε, και ότι ταυτίζεται στην ουσία Του με τον Πατέρα, διαμέσου του Οποίου έγιναν τα πάντα. 

Τὸν δι ̓ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου  καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. 

(Πιστεύω) Αυτόν που για εμάς τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία κατέβηκε από τους ουρανούς, και πήρε σάρκα από το Πνεύμα το Άγιο και από την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωπος. 

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα. 

Και σταυρώθηκε για εμάς την εποχή του Ποντίου Πιλάτουκαι βασανίστηκε και τάφηκε. 

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.

Και αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες, σύμφωνα με τις (άγιες) Γραφές.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 

Και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. 

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

Και πάλι θα έρθει με δόξα για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και η βασιλεία Του δε θα έχει τέλος. 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρί καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. 

(Πιστεύω) και στο Άγιο Πνεύμα, που είναι κυρίαρχο, που δίνει ζωή, Αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται (ισότιμα) μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, Αυτό που μίλησε διαμέσου των Προφητών. 

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

(Πιστεύω) και στη μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Διακηρύσσω ένα Βάπτισμα με το οποίο συγχωρούνται οι αμαρτίες.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Και τη μέλλουσα αιώνια ζωή. ΈΈτσι, ας γίνει.


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΣ 


Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ ̓ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· 

Άγιε Άγγελε, ο φρουρός της ελεεινής μου ψυχής και της ταλαίπωρης ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου, εξ αιτίας της έλλειψης εγκράτειάς μου· 

μὴ δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. 

μη δώσεις χώρο στον πονηρό διάβολο να εξουσιάσει με την τυραννία το θνητό αυτό σώμα· κράτησε το ταλαίπωρο και εξασθενημένο χέρι μου και οδήγησέ με σε οδό σωτηρίας. 

Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

Ναι, άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι ο φύλακας και προστάτης της ελεεινής μου ψυχής και του σώματος, συγχώρεσέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε λύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου, και για όσα αμάρτησα τη σημερινή ημέρα· προστάτευσέ με αυτή τη νύχτα και διαφύλαξέ με από κάθε βλαβερή ενέργεια του εχθρού (δηλ. του διαβόλου), για να μην εξοργίσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα· και μεσίτευε για μένα στον Κύριο, για να με στερεώσει στον θείο σεβασμό Του και να με αναδείξει άξιο υπηρέτη της καλοσύνης Του. Έτσι ας γίνει. 

Δι ̓ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Με τις ευχές των αγίων Πατέρων μας,Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι Θεός μας, ελέησε και σώσε μας. Έτσι ας γίνει.