ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση
Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[Αγαπητοί αδελφοί, καλή Χρονιά κι ευλογημένη, γεμάτη με καρπούς του Αγίου Πνεύματος.

Παρακαλείστε όπως, αντί για μάθημα να παίξετε το παιχνίδι των ερωτοαπαντήσεων έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να μαθαίνουν τα περί της πίστης και της πατρίδας μας.

Επίσης παρακαλούμε όπως, διαβάσετε την σχετική δημοσίευση που αφορά τον σχετικό Διαγωνισμό Γνώσεων Χριστιανισμού και Ελληνισμού που έγινε στην Άμφισσα την 4η Ιαν. 2023].

Θέμα: Γιατί είναι ωφέλιμο να γνωρίζω τα σχετικά περί την Πίστη μου και την πατρίδα μου;

«Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει.»

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ανάγκη να ανήκει κάπου, να έχει μια πατρίδα. Οι πρόγονοί μας από τα αρχαία χρόνια είχαν επίγνωση της κοινής ταυτότητάς τους. Οι Έλληνες μιλούσαν την ίδια γλώσσα, λάτρευαν το δωδεκάθεο και είχαν κοινά ήθη και έθιμα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες έπαιρναν μέρος μόνο Έλληνες. Ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκε στα πέρατα του κόσμου και Έλληνας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, ήταν όποιος μετείχε της ελληνικής παιδείας.

Οι Έλληνες είχαν την ευλογία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα από το κήρυγμα τον Αποστόλων Του και να πιστέψουν σε Αυτόν. Οι σκληροί διωγμοί από ειδωλολάτρες ή αιρετικούς αυτοκράτορες και αλλόδοξους κατακτητές δεν κατάφεραν να σβήσουν την Πίστη μας. Και να λοιπόν που σήμερα, 2023 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού, είμαστε βαπτισμένοι Χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας Του!

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα είμαστε Χριστιανοί και μετά Έλληνες.

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος γράφει ξεκάθαρα ότι στην Εκκλησία είμαστε όλοι ίσοι: οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. 3,28) δηλ. Γι’ αυτό και στη νέα κατάσταση, στην βασιλεία του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφορές εθνικότητας, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό διότι όλοι εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός, δια μέσου του Ιησού Χριστού.

και οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός (Κολ. 3,11). δηλ. δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Έλληνα και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτη και απερίτμητου εθνικού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ βάρβαρου, Σκύθη, δούλου, ελεύθερου, αλλά όλα αυτά και σε όλους τους πιστούς είναι ο Χριστός.

Το αντίθετο οδηγεί στην αίρεση του “εθνοφυλετισμού” όπου η εθνική καταγωγή είναι σημαντικότερη από την Πίστη – βλέπε και τον πόλεμο μεταξύ των ομόδοξων Ουκρανών και Ρώσων.

Πατρίδα του ανθρώπου είναι ο Παράδεισος και εκεί ποθούμε όλοι να επιστρέψουμε. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να αδιαφορούμε για την επίγεια πατρίδα μας. Ο Θεός μάς ευλόγησε να γεννηθούμε σε Ορθόδοξη χώρα, να βαπτιστούμε και να μετέχουμε στο Μέγα Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το χώμα της χώρας μας είναι ποτισμένο με αίμα Αγίων Μαρτύρων και εθνομαρτύρων και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για εμάς. Αν κάποιος λοιπόν επιτεθεί στην πατρίδα μας πρέπει να την υπερασπιστούμε και αν χρειαστεί θα θυσιαστούμε για την ελευθερία μας, διότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο.

Το λιγότερο που ωφείλουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε την Πίστη μας και την Ιστορία της πατρίδας μας. Μέσα από αυτή τη γνώση θα αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ τον Θεό, θα Τον δοξάσουμε που γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική και δημοκρατική χώρα και θα φτάσουμε πιο κοντά στην Αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός.

[Παρακάτω δημιοσιεύουμε τις ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό Γνώσεων που διοργάνωσε το Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεώς μας].

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Μετά από κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΑΓΙΟΙ
α

Αγία Άννα

…αξιώθηκε να αποκτήσει μοναδική κόρη, τη μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Αφού απογαλάκτισε την Θεοτόκο και την αφιέρωσε στον Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος, ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό τη δίκαιη ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά…

Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

…ήταν ψαράς στο επάγγελμα αδελφός του απ. Πέτρου και ο πρώτος που κάλεσε ο Χριστός για μαθητή Του. Έκανε πολλές περιοδείες για να κηρύξει τον λόγο του Κυρίου και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Συνελήφθη και μαρτύρησε στην Πάτρα με σταυρικό θάνατο σε σχήμα Χ…

Άγιος Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος

…ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος του έδωσε το μεγάλο αξίωμα του πατρικίου. Πηγαίνει στην Πάτρα, κατ’ εντολή του Αυτοκράτορα για να παραλάβει τα ιερά λείψανα του Αγίου Ανδρέα. Παρέμεινε στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου όπου ελεούσε και βοηθούσε. Όταν έμαθε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης βασάνιζε τους χριστιανούς, πήγε αμέσως στην Αντιόχεια και με παρρησία ήλεγξε τον Ιουλιανό. Αυτός τον συνέλαβε, τον μαστίγωσε και τον σκότωσε. Είναι προστάτης των αστυνομικών…

Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη

…καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας. Ήδη σε ηλικία 18 ετών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαϊκής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. ο θρύλος λέει ότι δέχθηκε το «δακτυλίδι πνευματικής μνηστείας» από μέρους του Χριστού. Με τον λόγο της αποστόμωσε τους 150 ρήτορες της Αλεξάνδρειας οι οποίοι έγιναν χριστιανοί. Υπέστη μεγάλα βασανιστήρια και θάνατο για την πίστη της.

Ο Άγιος Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας
…γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια από χριστιανούς γονείς. Όταν ήταν ακόμα παιδί, βάφτιζε στην ακρογιαλιά παιδιά ειδωλολατρών τηρώντας τους ιερούς κανόνες. Ο τοπικός επίσκοπος αναγνώρισε ως έγκυρες όλες τις βαπτίσεις του. Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολούθησε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, στη Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί αναδείχθηκε πρωτεργάτης στην καταδίκη της διδασκαλίας του Αρείου που χαρακτηρίστηκε αιρετική. Το 328 και σε ηλικία 33 ετών εξελέγη πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

…γεννήθηκε στην Αίγυπτο, από γονείς ευλαβείς και πλούσιους, τους οποίους έχασε σε ηλικία 20 ετών. Ακούγοντας στην Εκκλησία τα λόγια του Χριστού που είπε στον πλούσιο νέο να μοιράσει τα υπάρχοντα του, αμέσως μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και αρχισε να ζει ασκητική ζωή, με αυστηρή νηστεία, αγρυπνώντας και τρώγοντας ελάχιστα. Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, ο οποίος ονομάστηκε καθηγητής της ερήμου και Μέγας. Μετά από 20 χρόνια δέχθηκε κοντά του μαθητές και ίδρυσε δύο μοναστήρια. Έζησε πάνω από 100 χρόνια και ο τόπος της ταφής του παρέμεινε μυστικός…

β

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

…γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και μεγάλωσε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Είχε 8 αδέρφια. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική, μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο. Το 370 μ.Χ. γίνεται επίσκοπος της Καισαρείας. Έζησε λίγα χρόνια αλλά έχτισε την περίφημη «Βασιλειάδα» συγκρότημα με Ιδρύματα, όπως φτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, ξενοδοχείο και νοσοκομείο κ.ά.

Αγία Βαρβάρα

…νεαρή και όμορφη κόρη που την έκλεισε ο πατέρας της σε ένα πύργο για να την διαφυλάξει από μνηστήρες. Εκείνη έφτιαξε 3 παράθυρα προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. Έγινε χριστιανή, ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Την στιγμή εκείνη, αυτός έπεσε νεκρός, χτυπημένος από κεραυνό κατά θεία δίκη…Προστάτιδα του πυροβολικού.

γ

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

…ήταν Έλληνας, Καππαδόκης που διατέλεσε Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως. Θεωρείται ευρέως ως ο πιο ταλαντούχος ρήτορας μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας. Θεολόγος που μιλά για την Αγία Τριάδα και αδελφικός φίλος του Μ. Βασιλείου. Ομιλητής και φιλόσοφος του κλασικού Ελληνισμού, σπουδαγμένος και στην Αθήνα. Ανήκει στους μεγάλους πατέρες και διδάσκαλους της Εκκλησίας και ένας από τους 3 προστάτες της Παιδείας.

Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος

…καταγόταν από την Καππαδοκία. Ως νεαρός Ρωμαίος στρατιωτικός επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, διακρίθηκε για την τόλμη και τον ηρωισμό του και έλαβε το αξίωμα του διοικητή. Συνελήφθη όμως για την πίστη του στον Χριστό και βασανίστηκε με μεγάλα μαρτύρια. Πέθανε με αποκεφαλισμό. Σήμερα ο τάφος του βρίσκεται στην Λύδδα της Παλαιστίνης. Επονομάστηκε Τροπαιοφόρος…

Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
…ο όσιος γεννήθηκε στη Λυκία από ευσεβείς και ταπεινούς γονείς και από βρέφος αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε μοναχός στην έρημο του Ιορδάνου, όπου ασκήθηκε στην ησυχία. Αργότερα, συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί μοναχοί και γι αυτό ιδρυσε κοινοβιακή μονή στην έρημο του Ιορδάνου. Εικονίζεται πάντα με ένα λιοντάρι, το οποίο είχε ευεργετήσει ο Άγιος, το οποίο τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του.

δ

Άγιος Διονύσιος ο εν Ζακύνθω
…γεννήθηκε στην Ζάκυνθο. Η οικογένειά του ήταν πλούσια και απέκτησε το αριστοκρατικό ιδίωμα. Μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου. Φρόντιζε να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Έγινε μοναχός στη βασιλική Μονή των Στροφάδων, παίρνοντας το όνομα Δανιήλ. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και ταπεινός. Όχι μόνο έκρυψε τον δολοφόνο του αδελφού του αλλά τον συγχώρεσε και τον φυγάδευσε… Το λείψανό του μέχρι και σήμερα είναι άφθαρτο.

Άγιος Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος

…ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσ/νίκη. Έκανε κατηχητικό στις κατακόμβες και συνελήφθη. Στη φυλακή μαζί με τον Άγιο ήταν και ο νεαρός Νέστωρας, ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον Λυαίο. Με την ευχή του Αγίου, ο νεαρός νίκησε τον αντίπαλο. Ο αυτοκράτορας οργίστηκε και θανάτωσε και τους δύο, τον Άγιο και τον νεαρό Νέστωρα…

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
…καταγόταν από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση. Ήταν ειδωλολάτρης και μέλος της Βουλής του Αρείου Πάγου της Αθήνας. Το κήρυγμα όμως του Απ. Παύλου άγγιξε την ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίσθηκε. Αργότερα διαδέχθηκε τον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών. Σήμερα είναι ο πολιούχος άγιος των Αθηνών…

ε

Αγία Εμμέλεια

…καταγόταν από ευσεβή οικογένεια της Καππαδοκίας. Ο θάνατος των γονέων της, ο θάνατος του συζύγου της, ο πρόωρος θάνατος του γιού της Ναυκρατίου, την έθλιψαν αλλά δεν έχασε την πίστη της. Η ενάρετη ζωή της έγινε παράδειγμα για τα παιδιά της, τα όποια και αυτά με την σειρά τους αγίασαν όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Πέτρος Σεβαστείας, η μοναχή Μακρίνα και ο μοναχός Ναυκράτιος.

Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος

…ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των 7 διακόνων, που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήταν γεμάτος πίστη και χάρισμα ευγλωττίας δυνατό. Ανέτρεψε εύκολα τις κακοδοξίες των Ιουδαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την οργή και το φθόνο τους. Τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Εκεί φάνηκε και η μεγάλη συγχωρητικότητά του προς τους εχθρούς του…

Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρας

…περιφρονημένος από τους συμμοναστές του για την απαιδευσία, απεκτησε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στην διακονία του μαγειρείου. Όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν και πολλά άλλα του έκαναν, αλλά εκείνος ήταν ανεξικακος. Ζούσε όμως τη. Αγία ζωή. Εικονίζεται με τρία μήλα στο χέρι…

Αγία Ελισάβετ
… ήταν σύζυγος του προφ. Ζαχαρία και υπέμεινε χρόνια πολλά την ατεκνία της. Μαζί με τον σύζυγό της προσευχόταν να αποκτήσουν παιδί. Σε ηλικία 60 ετών και πέρα από τα όρια ηλικίας τεκνοποίησης έμεινε έγκυος και γέννησε τον μεγαλύτερο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή…

Αγία ισαπόστολος Ελένη
…ελληνίδα Μικρασιάτισσα, σύζυγος του αυτοκράτορα Κωνστάντιου του Χλωρού. Μητέρα αυτοκράτορα με ζωή, αφιερωμένη σε φιλανθρωπικά έργα και στη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας. Πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και έχτισε πλήθος ναών. Κοιμήθηκε σε ηλικία 80 ετών. Η Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία και Ισαπόστολο.

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας
…γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας. Ήταν μοναχογιός και οι γονείς του τον ονόμασαν έτσι για να ευχαριστήσουν τον Θεό, που τους χάρισε αυτή την χαρά. Σε ηλικία τριών ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και η χήρα μητέρα του ανέθεσε την ανατροφή του στον τοπικό επίσκοπο. Αυτός σε ηλικία 28 ετών τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και ασκήτεψε στο σπήλαιο του Αγίου Θεοκτίστου. Ακόμη και η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοκία πείστηκε από τον Όσιο. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί, που τον ανακήρυξαν ηγούμενό τους…

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
…καταγόταν από την Καππαδοκία και διακρινόταν όχι μόνο για την ευσέβειά της, αλλά και για την σωματική ωραιότητά της και την ευγενή ανατροφή της. Είχε ζητηθεί σε γάμο, από διακεκριμένο άνδρα του παλατιού και ξεκίνησε για το Βυζάντιο. Στη διαδρομή πέρασε από τη Μονή του Χρυσοβαλάντου και τόσο ελκύστηκε από τη συναναστροφή των καλογριών, ώστε πήρε τη απόφαση να παραμείνει μαζί τους και έγινε μοναχή. Συνήθως, η Αγία απεικονίζεται κρατώντας 3 μήλα…

ζ

Προφήτης Ζαχαρίας
…έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας, ήταν αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Κάποια μέρα μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο αν και η γυναίκα του είναι στείρα και γριά. Επειδή δεν πίστεψε στα λόγια του αγγέλου έμεινε κωφάλαλος μέχρι την γέννησή του γιού του, οπότε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό…

θ

Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης

…καταγόταν από την Καππαδοκία και ήταν γιος πιστών και ευσεβών γονέων. Στα Ιεροσόλυμα, αφού μαθήτευσε κοντά στον ησυχαστή Λογγίνο, έγινε μοναχός και ίδρυσε κοινοβιακή αδελφότητα και Μονή, η οποία έφτασε να φιλοξενεί 700 μοναχούς, από διάφορες εθνικότητες. Έχτισε μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα με νοσοκομείο και γηροκομείο για να εργάζονται οι μοναχοί. Διορίστηκε γενικός προϊστάμενος όλων των Μονών της Παλαιστίνης γι’ αυτό πήρε το όνομα Κοινοβιάρχης.

Άγιος Απόστολος Θωμάς
…ήταν ένας από τους 12 αποστόλους & μαθητές του Ιησού Χριστού. Ιουδαίος στην καταγωγή ψαράς στο επάγγελμα. Ήταν από τους ένθερμους μαθητές, όμως, μετά την ανάσταση ολιγοπίστησε και δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, παρά μόνον όταν είδε με μια εβδομάδα καθυστέρηση στα χέρια Του Ιησού τα σημάδια της σταύρωσης…

ι

Άγιος Ιωακείμ
…ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και σύζυγος της Αγίας Άννας. Το ζεύγος δεν είχε παιδιά και τα δώρα των άτεκνων δεν γίνονταν δεκτά στο ναό… Μετά από πολλά χρόνια προσευχής και σε προχωρημένη ηλικία απέκτησαν θαυματουργικά ένα παιδί που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του κόσμου…

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
… ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ζει ασκητική ζωή και το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας, φορούσε δερμάτινη ζώνη, έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Φώναζε στην έρημο: «Μετανοείτε· πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών». Αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό και μετά από λίγες μέρες αποκεφαλίστηκε με εντολή του Ηρώδη.

Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος
…ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ, γι’ αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Δεν ανήκε στους 12 μαθητές. Μετά την ανάσταση αξιώθηκε να είναι από τους πρώτους στους οποίους εμφανίσθηκε ο αναστημένος Χριστός. Έγινε 1ος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Έργο του είναι η Καθολική Επιστολή του στην Κ. Δ. καθώς και επίσης έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία. Πέθανε μαρτυρικά.

Άγιος Ιάκωβος γιος του Αλφαίου
…ήταν γιος του Αλφαίου και καταγόταν από τη Γαλιλαία και ανήκε στους 12 μαθητές του Χριστού. Η Κ.Δ. δεν παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο και το έργο του. Κήρυξε το ευαγγέλιο στη Γάζα, την Ελευθερούπολη, στην Παλαιστίνη στην Αίγυπτο και στις ενδιάμεσες περιοχές. Πέθανε με σταυρικό θάνατο στην Κάτω Αίγυπτο. Υπάρχει κι άλλος απόστολος με το όνομα αυτό…

Άγιος Απόστολος & Ευαγγελιστής Ιωάννης
…γεννήθηκε στη Γαλιλαία και αδελφός του ήταν ο Ιάκωβος. Ο ίδιος ήταν ψαράς στο επάγγελμα, ακόλουθος του Ιωάννη του βαπτιστή. Ανήκε στην ομάδα των 12 αποστόλων ο μικρότερος και ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Βρισκόταν παρών στην Σταύρωση και ο Κύριος τού εμπιστεύθηκε την φροντίδα της μητέρας Του. Έγραψε ένα από τα 4 Ευαγγέλια και άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης….

Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης…
…ζήτησε από τους πλούσιους γονείς του να του δωρίσουν ένα ευαγγέλιο. Εκείνη την περίοδο η οικογένειά του φιλοξενούσε έναν μοναχό. Ο άγιος παρακάλεσε τον μοναχό να τον πάρει μαζί του κρυφά από τους γονείς του. Μετά από πολλά χρόνια στην έρημο επιστρέφει στο σπίτι του. Όταν φθάνει, κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Όταν πληροφορήθηκε την κοίμησή του έδωσε στους γονείς του το ευαγγέλιο που του είχαν χαρίσει και τους αποκάλυψε την ταυτότητά του αλλά και τον θάνατο του…επονομάστηκε Καλυβίτης.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

…γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Διετέλεσε Πατριάρχης Κων/πόλεως, κορυφαία προσωπικότητα, αξεπέραστος στον λόγο, με σπουδαίο μεγάλο ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο. Έγραψε την Θ. Λειτουργία που τελείται κάθε Κυριακή. Ιδιαίτερα λαοφιλής. Πέθανε στην εξορία, λόγω του αυστηρού ελέγχου που ασκούσε στη βασίλισσα. Ένας από τους 3 προστάτες της Παιδείας.

κ

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός

…ήταν γιατροί στο επάγγελμα, δίδυμοι αδελφοί και παρείχαν ιάσεις-θεραπείες σε όλους όσους είχαν ανάγκη, και για αντάλλαγμα το μόνο πού ζητούσαν ήταν να πιστέψουν στον Χριστό. Κατάφεραν να μεταπείσουν και να αλλάξουν και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, αφού και ο ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις…

Άγιος Κυπριανός

…στα νεανικά του χρόνια έζησε έντονη ζωή, υπήρξε ειδωλολάτρης και ασχολήθηκε με τη μαγεία… Όταν τα μαγικά τεχνάσματα αποδείχθηκαν ανώφελα πίστεψε στον Χριστό με την βοήθεια μιας νεαρής χριστιανής. Έκαψε τα μαγικά του βιβλία δημόσια σε μια πλατεία. Έγινε επίσκοπος Καρχηδόνας και εν τέλει μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας

…αυτοκράτορας που υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στα Μεδιόλανα, μετέφερε την έδρα της Ρώμης στο Βυζάντιο και συνεκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Σαν λάβαρο είχε το Τίμιο Σταυρό. Έστειλε την μητέρα του, Ελένη, στους Αγίους Τόπους όπου έχτισε πλήθος προσκυνημάτων. Μετά το βάπτισμά του δεν ξαναφόρεσε τον αυτοκρατορικό χιτώνα… Η ιστορία τον ονόμασε Μέγα και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε άγιο & ισαπόστολο.

λ

Άγιος Λογγίνος
…εκατόνταρχος που βρισκόταν κάτω από τον Σταυρό του Χριστού και λόγχισε τον Ιησού Χριστό για να βεβαιωθεί ότι πέθανε. Όταν αντιλήφθηκε τον σεισμό, είδε τις πέτρες να σχίζονται και να ανοίγονται τα μνήματα, πίστευσε ότι ο σταυρωθείς ήταν ο πραγματικός Υιός του Θεού… Αργότερα πέθανε με μαρτυρικό θάνατο.

Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς
…καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητά του ήταν Ελληνική. Μαθητής του Απ. Παύλου, γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστού και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου… Έχει γράψει ένα από τα 4 Ευαγγέλια και άλλο ένα βιβλίο της Κ.Δ.

μ

Αγίες Μάρθα και Μαρία αδελφές του Λαζάρου
…Ο Χριστός πήγαινε σπίτι τους και μιλούσε στον λαό του Θεού. Λίγες μέρες προ του πάθους του Κυρίου ασθένησε ο αδελφός τους Λάζαρος και οι αδελφές του ενημέρωσαν τον Ιησού Τελικά πέθανε, αλλά ο Κύριος ανέστησε τον αγαπημένο του φίλο Λάζαρο και οι αδελφές του δόξασαν τον Θεό…

Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα
…ήταν 15 χρονών όταν ανακοίνωσε στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή ορθόδοξη. Έκπληκτος ο πατέρας της με μίσος την διέγραψε από παιδί του. Αφού την συνέλαβαν μέσα στην φυλακή προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως εμφανίστηκε ένας δράκοντας, δαίμονας ο οποίος άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος και τότε η αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και την ράχη τον ταπείνωσε… Κατόπιν ο έπαρχος αφού την βασάνισε την αποκεφάλισε…

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

…ακολούθησε τους προσκυνητές που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό το έκανε για να έχει πολλούς εραστές. Στα Ιεροσόλυμα που πήγε κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού, ενώ εισερχόταν στο ναό για να προσκυνήσει, κάποια δύναμη την εμπόδισε να προχωρήσει… Κατόπιν αφού μετανόησε από την άσωτη ζωή της προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό και πήγε στην έρημο, όπου έζησε 45 χρόνια ασκητικής ζωής.

Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος
…ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού Χριστού. Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως τελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Όταν ο Χριστός τον κάλεσε κοντά Του άφησε την εργασία του και Τον ακολούθησε αμέσως. Κήρυξε στην Παλαιστίνη και σε άλλα έθνη. Έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη, που γράφτηκε το 64 μ.Χ.

ν

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
…γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Θράκης. Σε ηλικία 14 ετών εργάστηκε ως υπάλληλος. Πήγε στη Χίο σαν δημοδιδάσκαλος. Εκάρη μοναχός και χειροτονείται διάκονος. Κατόπιν πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος. Το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του έγινε πασίγνωστο. Τον συκοφάντησαν στον Πατριάρχη και αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Διορίζεται διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα και αργότερα εγκαταβιώνει στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος που είχε ιδρύσει στο νησί της Αίγινας. Πέθανε πάμπτωχος και καταφρονημένος το 1920.

Άγιος Νικόλαος
…διέθετε την περιουσία του για να βοηθά άπορα, ορφανά, φτωχούς, χήρες, ιδρύοντας νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ήταν προικισμένος και με το χάρισμα της θαυματουργίας με το οποίο έσωσε πολλούς ανθρώπους. Υπέστη βασανιστήρια για την πίστη του. Έγινε επίσκοπος Μύρων της Λυκίας και έλαβε μέρος στην Α΄Οικουμενική Σύνοδο. Προστάτης των ναυτικών…

π

Αγία Μεγαλομάρτυς Παρασκευή
… έζησε τον 2ο αιώνα στη Ρώμη. Μετά το θάνατο των γονέων της μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς κι έζησε ως μοναχή. Διέτρεχε τη Ρώμη και τα γύρω χωριά, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, για αυτό συνελήφθη από τον αυτοκράτορα Ανδριανό, ο οποίος τυφλώθηκε και η Αγία τον θεράπευσε με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό… Αργότερα πέθανε μαρτυρικά. Είναι προστάτιδα των οφθαλμών.

Άγιος Απόστολος Πέτρος
…ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους. Ψαράς στο επάγγελμα, έγγαμος και μαζί με τον αδελφό του ακολούθησαν τον Ιησού. Ο χαρακτήρας του ενθουσιώδης, ορμητικός, ενεργητικός, γεμάτος αυτοπεποίθηση. Περπατά πάνω στη θάλασσα και αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι ο Γιός του Θεού. Όμως αρνείται ότι γνωρίζει τον Χριστό αλλά γρήγορα μετανοεί κλαίγοντας. Αργότερα πέθανε μαρτυρικά αφού τον σταύρωσαν ανάποδα…

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

…η οικογένειά του ήταν πολυμελής, οι γονείς του φτωχοί γεωργοί και έζησε τον προηγούμενο αιώνα. Είχε παρακολουθήσει μόνο την 1η τάξη του δημοτικού. Στα 12του χρόνια έφυγε κρυφά για το Άγιο Όρος, για να γίνει μοναχός. Είχε από μικρός το προορατικο χάρισμα. Αργότερα ήρθε μόνιμα και υπηρέτησε σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διέπρεψε ως πνευματικός. Το μοναστήρι του βρίσκεται στο Μήλεσι Αττικής.

σ

Αγία Σαλώμη
…η Αγία ήταν πρώτη ξαδέλφη της Παναγίας, μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχε σύζυγο τον Ζεβεδαίο και γιους τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αξιώθηκε να είναι μια από τις μυροφόρες, στις όποιες ο άγγελος γνωστοποίησε την ανάσταση του Ιησού…

‘Οσιος Σεραφείμ του Σάρωφ
…ρώσος στην καταγωγή και όταν ήταν παιδί θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια με θαύμα της Παναγίας. Γενόμενος μοναχός προσεύχεται πάνω σε μια πέτρα 1000 μέρες και νύχτες και με την ασκητική ζωή του γίνεται πόλος έλξης πλήθος χριστιανών. Όταν τους έβλεπε αναφωνούσε: «Χριστός Ανέστη, χαρά μου!». Εξομολογούσε, θεράπευε ασθενείς, έδινε να ασπασθούν τον σταυρό που είχε κρεμασμένο στο στήθος του… Πέθανε γονατιστός σε στάση προσευχής…

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος
…γεννήθηκε σε ένα χωριό της Κύπρου και το επάγγελμα του ήταν βοσκός. Ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του. Παντρεύτηκε μια ενάρετη συγχωριανή του, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Η σύζυγός του πέθανε, όπως και αργότερα ο κόρη του. Χειροτονήθηκε ιερέας και κατόπιν τον εξέλεξαν επίσκοπο Τριμυθούντος στην Κύπρο. Για να αποδείξει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο κράτησε ένα κεραμίδι και το έκανε χώμα και νερό και φωτιά.

Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
…όταν τον ρωτούσαν τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, απαντούσε ότι θέλει να γίνει Άγιος. Από νωρίς αφιερώθηκε στο μοναστικό βίο των Ιεροσολύμων και έλαμψε λόγω του χαρακτήρα του και των αρετών του. Ήταν τόσο σοβαρός που ονομάστηκε παιδαριογέροντα. Έχτισε 7 μονές και απέκτησε χιλιάδες ασκητές κοντά του. Αγαπήθηκε πολύ από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το Λείψανό του μετακομίσθηκε αδιάφθορο μετά από 1.100 χρόνια περίπου σε μοναστήρι της Παλαιστίνης που φέρει το όνομα του.

Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος
…ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των 7 διακόνων, που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήταν γεμάτος πίστη και χάρισμα ευγλωττίας δυνατό. Ανέτρεψε εύκολα τις κακοδοξίες των Ιουδαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την οργή και το φθόνο τους. Τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Εκεί φάνηκε και η μεγάλη συγχωρητικότητά του προς τους εχθρούς του…

φ

Άγιος Απόστολος Φίλιππος

…ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ’ όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή Του ο ίδιος ο Κύριος, και κατόπιν έφερε στον Ιησού τον φίλο του Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Η παράδοση αναφέρει ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και πέθανε μαρτυρικά στην Ιεράπολη της Συρίας…

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

…σε ηλικία 14 χρονών, οι γονείς της την πάντρεψαν, παρά την θέλησή της, με έναν από τους άρχοντες της Αθήνας. Αφού πέθαναν οι γονείς και ο σύζυγός της, γίνεται μοναχή. Ύστερα από εντολή του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, τον οποίο είδε σε όραμα, οικοδόμησε ένα γυναικείο μοναστήρι με αρκετά κελιά, στο οποίο και έδωσε το όνομα του Αγίου για να τον τιμήσει. Η Οσία, παρά τις αντιδράσεις των Τούρκων, οικοδομεί διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσηλευτήρια, ορφανοτροφεία, σχολεία. Ιδιαίτερες είναι οι φροντίδες της για να σώσει από τον εξισλαμισμό ή την αρπαγή των Τούρκων τις νέες Ελληνίδες… Αργότερα συλλαμβάνεται από τους Τούρκους όπου και την σκοτώνουν.

ΗΡΩΕΣ
α

Αναγνωσταράς
…γεννήθηκε το 1760 στο χωριό Άγριλος Αρκαδίας και το όνομά του ήταν Χρήστος. Τον φώναζαν όμως «Αναγνώστη», επειδή τις Κυριακές στη Θεία λειτουργία βοηθούσε τον πατέρα του που ήταν ιερέας… Έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και συμμετείχε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και στις μάχες στο Βαλτέτσι και στη Σφακτηρία όπου και σκοτώθηκε…

Αρματολοί
…οι Τούρκοι για να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες, εξόπλιζαν άλλες ομάδες από Έλληνες δίνοντάς τους άρματα…

Αθανάσιος Διάκος
γεννήθηκε το 1788 στην Αρτοτίνα Φωκίδας. Αρχικά έγινε μοναχός και στην συνέχεια διάκονος. Αργότερα έγινε κλέφτης στα βουνά και ακολούθησε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Έγινε οπλαρχηγός της Λιβαδείας και καθάρισε όλη την ανατολική Στερεά από τους τούρκους. Οι τούρκοι τον αιχμαλώτισαν και σκότωσαν με «ανασκολοπισμό»…

γ

Παλαιών Πατρών Γερμανός
…μητροπολίτης της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και αγωνιστής του ’21. Είναι το πρόσωπο που συμβολίζει κατά παράδοση την επίσημη κήρυξη της Επανάστασης του 1821.…

κ

Ιωάννης Καποδίστριας
…γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε ιατρική στην Ιταλία, αλλά ασχολήθηκε με την πολιτική και την διπλωματία. Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και αργότερα ως πρώτος κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους. Δολοφονήθηκε το 1831, από χέρι Ελλήνων και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το σημαντικότατο έργο του…

Κωνσταντίνος Κανάρης
…κατατάχτηκε ως απλός ναύτης στον ψαριανό στολίσκο. Από τις πρώτες επιχειρήσεις άρχισε να εξειδικεύεται στα πυρπολικά και να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η φήμη του γρήγορα ξεπέρασε τα στενά όρια του ελληνικού χώρου…

Γεώργιος Καραϊσκάκης
…σε ηλικία 15 ετών έχει το δικό του σώμα κλεφτών, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο σώμα του θρυλικού κλέφτη των Αγράφων, Κατσαντώνη. Πρωταγωνίστηκε σε πολλές μάχες όπου φάνηκε ο ηρωισμός του και τα ηγετικά του χαρίσματα. Οι κυριότερες μάχες του ήταν στο Άγιο Βλάση Αιτ/νίας, στο Χαϊδάρι, στην Αράχωβα όπου συνέτριψε τους Τούρκους. Σκοτώθηκε στο Φάληρο το 1827 την ημέρα της γιορτής του.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
…ήταν ο σημαντικότερος οπλαρχηγός, αρχιστράτηγος της ελληνικής επανάστασης. Πολέμησε στην μάχη το Βαλτέτσι, στην άλωση της Τριπολιτσάς και στα Δερβενάκια. Το 1818 ορκίζεται μέλος της Φιλικής Εταιρίας. Στις δύσκολες στιγμές προσευχόταν στην Παναγία… κι όμως μετά την λευτεριά φυλακίστηκε από τους Έλληνες συμπατριώτες του.

Κλέφτες
…πολλοί Έλληνες κατέφυγαν στα βουνά. Από εκεί πολεμούσαν τους κατακτητές και όσους Έλληνες συνεργάζονταν μαζί τους. Σκοπός τους ήταν να προστατέψουν τους υπόδουλους αδελφούς τους και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους…

μ

Ανδρέας Μιαούλης
…είχε πάντα στο καράβι του έναν ξύλινο σταυρό. Διέθεσε χρήματα και πλοία για τον αγώνα. Έλαβε μέρος στη ναυμαχία τις Σαλαμίνας, του Γέροντα, της Σούδας, στην ανακατάληψη των Ψαρών, στον εφοδιασμό των πολιορκημένων Μεσολογγιτών. Ο Καποδίστριας του ανέθεσε την αρχηγία του στόλου του Αιγαίου. Αργότερα ο βασιλιάς Όθωνας του απένειμε τον βαθμό του ναυάρχου. Πέθανε στην Αθήνα το 1835 έχοντας προσφέρει πολλά στην πατρίδα.…

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
…ασχολήθηκε με τα ναυτιλιακά κι έγινε μέτοχος σε διάφορα σπετσιώτικα πλοία. Διέταξε τη ναυπήγηση του πλοίου «Αγαμέμνων», για το οποίο δαπάνησε 25.000 δίστηλα. Με μήκος 48 πήχεις και εξοπλισμένο με 18 κανόνια, ο «Αγαμέμνων» καθελκύστηκε το 1820 και ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που έλαβε μέρος στην Επανάσταση…

Μαντώ Μαυρογένους
…μυήθηκε στην Φιλική εταιρεία και το 1821 κήρυξε την επανάσταση στην Μύκονο. Πάμπλουτη, καθώς ήταν οργάνωσε με δικά της έξοδα την εκστρατεία στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στη Ρούμελη όπου πολέμησε και η ίδια. Διέθεσε όλη την περιουσία της για να αγοράσει όπλα και καράβια για να βοηθήσει στον αγώνα. Πέθανε στην Πάρο σε ηλικία 44 ετών, πολύ φτωχή και ξεχασμένη από το επίσημο κράτος, έχοντας μόνο τιμηθεί με βαθμό αρχιστρατήγου…

Ιωάννης Μακρυγιάννης
…γεννήθηκε στο χωριό Κροκύλειο Φωκίδας. Οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και κυνήγησαν την οικογένειά του… Το 1820 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Πήρε το επώνυμό του από το ύψος του. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες, όπως στη μάχη της Άρτας, του Πέτα, στους μύλους της Λέρνης κ.λπ.
Για να γράψει τα απομνημονεύματά του έμαθε τα γράμματα σε ηλικία 30 ετών… Πέθανε το 1864 στην Αθήνα.

ν

Νικήτας Σταματέλος ή (Νικηταράς o Τουρκοφάγος
…οι Τούρκοι τον κυνηγούσαν από όταν ήταν παιδί, όμως τους ξέφευγε επειδή έτρεχε πολύ γρήγορα! Τον αποκαλούσαν «Τουρκοφάγο». Ενώ στη μάχη ορμούσε σαν λιοντάρι, τους άοπλους Τούρκους τους προστάτευε. Δεν έπαιρνε ποτέ λάφυρα μετά τις μάχες…

π

Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας
…έγινε μοναχός και αργότερα αρχιμανδρίτης. Εγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στην υπόθεση του εθνικού ξεσηκωμού. Πολέμησε στην μάχη της Τριπολιτσάς και με το ράσο του και ένα κομμάτι φουστανέλα ενός πολεμιστή έφτιαξε μια σημαία. Το 1825 σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά τον Ιμπραήμ στο Μανιάκι. Μετά τον θάνατό του ο ίδιος ο Ιμπραήμ τον επαίνεσε για το θάρρος και την γενναιότητα που επέδειξε…

Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος
…ήταν αυτοκράτορας και πολέμησε στα τείχη της Πόλη. Τελικά πέθανε και η Κωνσταντινούπολη όλη κατακτήθηκε από τους Τούρκους.… ήταν 29 Μαΐου του 1453.

σ

Καλόγερος Σαμουήλ
…όταν οι άντρες του Αλή πασά έφτασαν στην αποθήκη, έβαλε φωτιά και μαζί με τους πέντε συντρόφους του ανατινάχθηκαν. Δεν παραδόθηκαν, παρά μόνο στον Θεό. Η αυτοθυσία πέρασε στην ιστορία. Άλλωστε, οι Σουλιώτες ήταν γνωστοί για τον ηρωισμό και τον πατριωτισμό τους…

Διονύσιος Σολωμός
…γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798, τότε που ήταν υπό την κατοχή των Βενετών. Γι΄ αυτό έμαθε Ιταλικά και έπειτα πήγε για σπουδές στην Ιταλία. Στην αρχή, έγραφε ποιήματα στα ιταλικά. Αργότερα άρχισε να γράφει στα ελληνικά επηρεασμένος από την ελληνική επανάσταση. Έγραψε ποίημα με 158 στροφές που περιγράφει τα γεγονότα της επανάστασης. Οι πρώτες στροφές αφορούν τον Εθνικό μας Ύμνο…

φ

Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής
…γεννήθηκε στο χωριό Βελεστίνο κοντά στον Βόλο, γι’ αυτό χρησιμοποιούσε το επίθετο «Βελεστινλής». Δεν ήταν πολεμιστής αγωνιζόταν όμως να αφυπνίσει και να εμψυχώσει τους Έλληνες. Έγραψε τον «Θούριο»…

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
…η Φιλική Εταιρία ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 από Έλληνες του εξωτερικού, για να προετοιμάσει την επανάσταση. Από την Οδυσσό της Ρωσίας εξαπλώθηκε σιγά σιγά σε κάθε περιοχή που κατοικούσαν Έλληνες. Έτσι το 1821 είχε χιλιάδες μέλη, αλλά ιδρυτές ήταν τρεις:
Εμμανουήλ Ξάνθος, Νικόλαος Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ

ΠΑΝΑΓΙΑ

Ποιος έγραψε τον ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα…»;
Ο άγιος Νεκτάριος

Ποιος ύμνος, που απευθύνεται στην Παναγία, προέκυψε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ;
Ο ύμνος «Ἀξιόν ἐστιν…»

Από πού πήρε την ονομασία του ο Ακάθιστος Ύμνος;
Από την όρθια στάση που τηρούν οι πιστοί κατά τον ψαλμό του

Στην ακολουθία του Μικρού ή του Μεγάλου Αποδείπνου ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου;
Στην ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

Πότε ψάλλεται η Μικρή και η Μεγάλη Παράκληση της Παναγίας;
Κατά τη διάρκεια της νηστείας του 15αυγούστου

Κατά την περίοδο ποιας νηστείας ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου;
Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ποιος απόστολος είδε την Παναγία να ανεβαίνει στους ουρανούς;
Ο απόστολος Θωμάς

Τι συνέβη στο σώμα της Παναγίας 3 ημέρες μετά την Κοίμησή της;
Μεταστάθηκε στους ουρανούς

Ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που είδε τον αναστημένο Χριστό;
Η Παναγία

Αν η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι ημέρα Τετάρτη ή Παρασκευή, ποια τροφή καταλύεται (τρώγεται);
Το ψάρι

Πόσο ετών ήταν η Παναγία κατά την κοίμησή της;
59 ή 60 ετών

Πότε δέχθηκε η Παναγία το Άγιο Πνεύμα;
Κατά τον Ευαγγελισμό

Πότε φανερώθηκε για πρώτη φορά ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία;
Στο ναό του Σολομώντα, μετά τα Εισόδιά της

Τι απάντησε η Παναγία, όταν ο αρχ. Γαβριήλ της ανακοίνωσε πως θα γεννήσει τον Κύριο Ιησού Χριστό;
“Ἰδού ἡ δούλη τοῦ Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ῥῆμα σου”

Πόσο διάστημα πριν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου φανερώθηκε ο αρχ. Γαβριήλ στον άγιο Ζαχαρία;
Έξι μήνες πριν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Ποιος άγγελος ανακοίνωσε στον Ιωακείμ και την Άννα τη γέννηση της Παναγίας;
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Κατά τη γέννηση του Χριστού, η Παναγία ένιωσε τους πόνους της γέννας;
Όχι

Πόσο ετών γέννησε η Παναγία τον Κύριο Ιησού Χριστό;
16 ετών

Σε ποιο τόπο της Βηθλεέμ γέννησε η Παναγία τον Ιησού;
Σε σπήλαιο μέσα σε μια φάτνη

Γιατί ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία από τη Ναζαρέτ και πήγαν στη Βηθλεέμ;
Λόγω της απογραφής του πληθυσμού

Πόσο ετών ήταν, περίπου η Παναγία, όταν έγινε ο Ευαγγελισμός;
15 ετών

Πόσα παιδιά είχε ήδη ο Ιωσήφ πριν πάρει υπό την προστασία του την Παναγία;
Επτά παιδιά (4 αγόρια + 3 κορίτσια)

Σε ποια ηλικία, περίπου, ήταν ο Ιωσήφ όταν πήρε την Παναγία υπό την προστασία του;
Σε ηλικία 75 ετών

Από ποια γενιά καταγόταν ο Άγιος Ιωσήφ ο μνήστωρ;
Από τη γενιά του Δαβίδ

Από πού προκύπτει η συγγένεια της Παναγίας και της Αγίας Ελισάβετ; (μητέρας του Προδρόμου)
Οι μητέρες τους ήταν αδελφές

Ποια ήταν η συγγένεια μεταξύ της Παναγίας και της Αγίας Ελισάβετ; (μητέρας του Προδρόμου)
Ήταν ξαδέρφες

Σε ποια πόλη του Ισραήλ γεννήθηκε η Παναγία;

α) Τη Ναζαρέτ, β)Την Βηθλεέμ, γ) Την Ιερουσαλήμ

γ) Την Ιερουσαλήμ

Από πού πήρε το όνομά της η Παναγία;
Από την γιαγιά της Μαρία, τη μητέρα της αγίας Άννας

Τι ηλικία είχαν οι γονείς της Παναγίας, όταν την γέννησαν;
80 ετών ο άγιος Ιωακείμ και 70 ετών η αγία Άννα

Πότε γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας;
Στις 8 Σεπτεμβρίου

Σε ποιο μέρος του ναού του Σολομώντα κατοικούσε η Παναγία μετά την είσοδό της στο ναό;
Στα Άγια των Αγίων (Ιερό Βήμα)

Πότε γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας;
Στις 8 Σεπτεμβρίου

Σε ποιο μέρος του ναού του Σολομώντα κατοικούσε η Παναγία μετά την είσοδό της στο ναό;
Στα Άγια των Αγίων (Ιερό Βήμα)

Ποιοι ήταν οι γονείς της Παναγίας;
Οι άγιοι Ιωακείμ και Άννα

Ποιος έφερε στην Παναγία την αγγελία ότι θα γεννήσει τον Ιησού;
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Τι συμβολίζουν τα τρία αστέρια που έχει η Παναγία στις αγιογραφίες;
Το αειπάρθενο της Παναγίας (πάντοτε παρθένος)

Ποιος έφερε στην Παναγία την αγγελία ότι θα γεννήσει τον Ιησού;
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Ποιος έδινε τροφή, κατά την Παράδοση, στην Παναγία όταν βρισκόταν στο ναό του Σολομώντα;
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Πόσα χρόνια έζησε στο ναό του Σολομώντα η Παναγία;
12 χρόνια περίπου

Ποιο είναι το όνομα της Παναγίας;
Μαριάμ στην εβραϊκή γλώσσα, Μαρία στην ελληνική γλώσσα

Τώρα λοιπόν ας κόψουμε την βασιλόπιτα!!! 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μετά από κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.